Terms and conditions

Privatlivspolitik

Dine oplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart, og du vil heller ikke modtage reklamemails eller nyhedsbrev, medmindre du selv ønsker det.


Tilladelse til at sende nyhedsbrev og markedsføring (i overensstemmelse med EU-lovgivning - GDPR)

De oplysninger, du samtidig med samtykke til nyhedsbrev, giver i formularen, bruges til at være i kontakt med dig for at kunne sende emails med indhold relateret til Indre Stilhed ved Jacob Wellendorf, opdateringer og markedsføring.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af hver email, du modtager. Dine oplysninger bliver selvfølgelig behandlet med respekt og diskretion, og videregives ikke til tredjepart.

 

 

Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder - medmindre andet er aftalt skriftligt - ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra

Jacob Wellendorf, Sjællandsgade 17, 4.tv, 2200 København N, jacobwellendorf@indrestilhed.nu

 

Afvikling, ændring og aflysning

Jacob Wellendorf har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Jacob Wellendorf har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Jacob Wellendorf kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde, være tilgængelig for opkald, ringe op eller logge på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK). Det fremgår af det enkelte produkt, om moms er medregnet. Evt. gebyrer og afgifter fremgår af det enkelte produkt – såfremt intet er angivet, er der ikke tillagt gebyrer eller afgifter.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Mentorforløb, gruppeforløb, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling. Aftale om ratebetaling skal være skriftlig. Alle rater skal være betalt før ydelsens opstart, medmindre andet aftales skriftligt. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Og du hæfter for det fulde beløb.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Jacob Wellendorf og ansatte måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Jacob Wellendorf skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Jacob Wellendorf og/eller ansatte har handlet simpelt uagtsomt. Jacob Wellendorf og /eller ansattes for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Rettigheder

Jacob Wellendorf har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Jacob Wellendorfs virksomhed. Jacob Welledorfs navn og firmanavne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Jacob Wellendorfs navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Jacob Wellendorf berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.


Jacob Wellendorf er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.


Datapolitik

Jacob Wellendorf indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jacob Wellendorf har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Jacob Wellendorf. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Når der er mindre end 4 uger til afholdelse af mentorforløb, gruppeforløb, workshops mv frafalder de 14 dages fortrydelsesret.


Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Jacob Wellendorf på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i Københavns Byret.